CO NABÍZÍME V PROJEKTU IKAP

CO NABÍZÍME V PROJEKTU IKAP

ílem aktivit realizovaných VUPI v rámci projektu IKAP je:

 • nabídnout středním školám moderní přístupy k výuce podnikání a posilování podnikatelského ducha žáků,
 • rozšířit povědomí o možnostech využití nových technologií, konkrétně aplikací virtuální reality, ve výuce předmětů,
 • zvýšit atraktivitu a zájem žáků o vědu a aplikovaný výzkum.

Aktivita 1 – Podpora podnikatelského vzdělávání

V rámci této Aktivity 1 nabízíme komplexní podporu podnikatelského vzdělávání na SŠ:

 • Vyškolení pedagogů v oblasti výuky předmětu Základy podnikání,
 • Teoretickou a praktickou výuku žáků v oblasti podnikání,  
 • Přehledně zpracované materiály týkající se různých přístupů k výuce podnikání na školách pro pedagogy,
 • Další pomůcky pro výuku předmětu podnikání (softwarová aplikace pro simulaci řízení firmy, materiály k podmínkám podnikání v jednotlivých oborech a profesích apod.).

Aktivita 2 – Podpora inovací v odborném a polytechnickém vzdělávání – využití aplikací pro virtuální realitu ve výuce

V rámci této Aktivity 2 nabízíme:

 • Využití mobilní modelové učebny pro prezentaci aplikací virtuální reality a ukázkovou výuku,
 • Vyškolení pedagogů k používání virtuální reality v klasické výuce,
 • Vyškolení pedagogů a žáků pro programování a vývoj aplikací virtuální reality,
 • Podílení se na vytvoření vzorových výukových programů virtuální reality.

Aktivita 3 – Rozšíření znalostí pedagogů a podpora zájmu žáků o vědu a výzkum

V rámci této Aktivity 3 Vám nabízíme:

 • Pololetní časopis o aktuálních otázkách vědy a výzkumu pro žáky i pedagogy,
 • Soutěž pro žáky týkající se propagace lokální inovační infrastruktury, popularizace výsledků vědy a výzkumu nebo vědeckých osobností formou kreativního videa.       

Základní informace:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Zkrácený název projektu: IKAP

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Číslo výzvy: 02_16_034

Projekt je podpořen  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

logo EU a MSMT