Posilujeme podnikatelské myšlení u žáků

Posilujeme podnikatelské myšlení u žáků

Praha, 3. 5 2023 – VUPI je zapojen jako jeden z expertních partnerů do projektu podpořeném z programu Erasmus+ zaměřeného na podporu podnikatelského myšlení žáků základních škol. Na realizaci projektu se podílí spolu s dalšími čtyřmi partnery: Fakultní Základní škola Drtinova (Česko), FormativeFootprint (Španělsko), ECECE (Rakousko) a SmartNest (Lotyšsko).

Rozvoj podnikání je zásadním předpokladem pro dosažení cíle inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, který je stanoven ve strategii Evropa 2020. Je také prostředkem, jak reagovat na nové hospodářské výzvy, vytvářet pracovní místa a bojovat proti sociálnímu a finančnímu vyloučení. Dopad celosvětové finanční a hospodářské krize vyžaduje, aby podnikání a samostatná výdělečná činnost hrály v politikách hospodářského a sociálního rozvoje významnější roli. To se týká zejména mladých lidí, kteří se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti než dospělá populace a s většími obtížemi při vstupu na trh práce a při zahájení kariéry.

Enpow4Kids zavede inovativní přístup, který zahrnuje podnikatelské vzdělávání ve vzdělávacích systémech středního školního věku (žáci ve věku 10 až 13 let) s cílem podnítit u žáků iniciativu, kreativitu a podnikatelské myšlení. Podrobněji tento projekt poskytne soubor nástrojů pro učitele a rodiče a pokyny pro zúčastněné strany a tvůrce politik s cílem připravit žáky na to, aby se stali hybateli změn. Dokážou pozitivně ovlivňovat své okolí, ovlivňovat budoucnost, chápat záměry, činy a pocity druhých a předvídat krátkodobé i dlouhodobé důsledky toho, co dělají. Pojem kompetence znamená více než jen osvojení si znalostí a dovedností; zahrnuje mobilizaci znalostí, dovedností, postojů a hodnot pro splnění komplexních požadavků. K tomu budou žáci potřebovat širokou škálu dovedností, včetně podnikavosti. Obecný přístup a hlavní nástroje budou založeny na počítačových/mobilních aplikacích, aby se lépe využily základní znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií získané s důsledky COVID-19, a také se zvýší atraktivita stejných nástrojů u žáků základních škol.