VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

V 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu jsme byli úspěšní hned ve dvou projektech, které jsou nyní ve fázi realizace.

První projekt:

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických

Ve spolupráci se Sdružením profesního terciárního vzdělávání se podílíme na výzkumném projektu realizovaném na třech fakultách Západočeské univerzity v Plzni (fakulta strojní, pedagogická, zdravotnická). Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na fenoménu 4.0, formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum je zaměřen na otázky spojené se změnou myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatelé, studenti a další stakeholdeři). Cílem je zajištění úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0. 

V rámci výzkumu dojde k vyhodnocení a návrhu úprav stávajících studijních plánů zapojených fakult z hlediska celospolečenských změn s nástupem tzv. Společnosti 4.0. Důraz je kladen na konzultaci potřeb se „světem práce“, tj. konkrétními relevantními zaměstnavateli.

Projekt je realizován do konce roku 2020.

Druhý projekt

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

V tomto případě se podílíme na aplikovaném společenskovědním výzkumu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Vysokého učení technického v Brně. Projekt je zaměřený na otázky stabilizace a rozvoj MSP vna venkově

Záměrem projektu je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP pomocí akcelerace inovačního potenciáluznalostí, vzdělávání a internacionalizace. Součástí projektu je i aplikace poznatků z vývoje MSP v Rakousku a Německu.

Aplikačním výstupem výzkumu je tvorba certifikované metodiky a softwaru v podobě veřejně dostupných znalostních objektů, návodů a metod. To vše umožní MSP: 
– zhodnotit finanční ukazatele, 
– zapojení do sítí na principu triple helix, 
– zvýšení inovační aktivity, 
– snížení nákladů firmy za legislativně-právní oblast, 
– zefektivnění procesu žádání o dotace, 
– zhodnocení potenciálu obchodních partnerů, 
– zefektivnění personálního řízení, 
– generování reálné podnikové strategie.

Projekt je realizován do konce ledna roku 2021.