ODLIV MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z VENKOVA

ODLIV MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z VENKOVA

Technologická agentura České republika finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ č.  TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty.

Malé a střední podniky získají mj. lepší možnost zhodnotit své finanční ukazatele, zvýšit inovační aktivitu, zefektivnit personální řízení a generovat reálnou podnikovou strategii. To vše s cílem posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP. Zároveň budou aplikovány poznatky z vývoje MSP v Rakousku a Německu.

Zahraniční zkušenosti naznačují, že stávající postup při nastavování podnikové strategie, resp. strategie v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniku spočívající ve využití metod strategické analýzy, je nezbytný předpoklad pro řešení uvedené problematiky, nikoli však zásadní princip řešení. Ten spočívá v podrobné analýze konkurenčního ringu s následnou analýzou hodnotového řetězce a optimalizací podnikového portfolia. Takto generovaná podniková strategie přinese trvalou efektivitu a udržitelnost podnikatelskému subjektu, současně však vyžaduje řízení finančních toků v podniku, zkvalitnění personální práce, omezení administrativy a legislativy.

VŠTE v pozici vedoucího partnera projektu spolupracuje při řešení projektu s Vysokým učením technickým v Brně, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú. a Krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje.

Informace o projektu, partnerech a výstupech využitelných pro podnikatele naleznete zde https://rozvojmsp.cz/ 

Pro více informací kontaktujte: frelich@vupi.cz , +420 739 341 798.