Situace v listopadu roku 2020 ohledně dopadů pandemie COVID-19 na podnikový sektor se lišila mezi jednotlivými obory podnikání. Rozdílné dopady se pak odrážely i v přístupu firem k propouštění zaměstnanců. Jen méně než polovina firem zapojených do průzkumu realizovala opatření na zmírnění dopadů pandemie COVID-19, které by pozitivně ovlivnilo fungování firmy. Mezi nejčastěji přijímaná opatření ze strany firem pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 patří:


  • Opatření v oblasti komunikace se zákazníky přijalo celkem 20 % firem zapojených do šetření. Nejvíce podniky v  maloobchodu (27 %) a služeb převážně pro podniky (26 %).
  • Změny v organizaci práce přijalo 18 % ze všech firem zapojených do šetření. U firem v oblasti služeb převážně pro podniky ke změnám v organizace práce přistoupilo 30 % firem.
  • Opatření v oblasti distribučních kanálů přijalo přes 20 % firem působících v maloobchodě a 16 % firem působících v gastronomii.
  • Jen velmi malý podíl firem přistoupil k opatřením v oblasti dodavatelsko-odběratelských řetězcích, změny finálního produktu nebo orientace na nové trhy.

Pro více informací kontaktujte řešitele Mgr. Matěje Mareše: mares@vupi.cz nebo Ing. Martina Frélicha: frelich@vupi.cz 

Projekt bude realizován do září 2022 s finanční podporou Technologické agentury ČR

RestartMSP_výstup šetření