Ve spolupráci se Sdružením profesního terciárního vzdělávání se podílíme na výzkumném projektu realizovaném na třech fakultách Západočeské univerzity v Plzni (fakulta strojní, pedagogická, zdravotnická). Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na fenoménu 4.0, formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum je zaměřen na otázky spojené se změnou myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatelé, studenti a další stakeholdeři). Cílem je zajištění úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0. 

V rámci výzkumu dojde k vyhodnocení a návrhu úprav stávajících studijních plánů zapojených fakult z hlediska celospolečenských změn s nástupem tzv. Společnosti 4.0. Důraz je kladen na konzultaci potřeb se „světem práce“, tj. konkrétními relevantními zaměstnavateli.

Projekt je realizován do konce roku 2020.